Regulamin sklepu internetowego glos-lektora.pl/sklep.
Dzień dobry!
glos-lektora.pl/sklep to sklep internetowy, za pośrednictwem którego możesz dokonać zakupu Tokenów służących do generowania mowy za pośrednictwem sztucznej inteligencji (AI Text To Speech).
Administratorem sklepu oraz aplikacji jest We Create Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zygmunta Modzelewskiego 72/8, 02-679 Warszawa, NIP: 5213862567, REGON: 383028467, KRS: 0000780378, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, sposobie dostarczenia zakupionych treści cyfrowych, postępowaniu reklamacyjnym.
W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@glos-lektora.pl.
zespół Głos Lektora
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Polityka Prywatności – polityka prywatności dostępna pod adresem https://glos-lektora.pl/strona-polityki-prywatnosci/,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://glos-lektora.pl/regulamin-sklepu/,
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://glos-lektora.pl/sklep/,
 6. Token – jednostka wartości równa jednemu wygenerowanemu plikowi audio.
 7. Sprzedawca – We Create Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zygmunta Modzelewskiego 72/8, 02-679 Warszawa, NIP: 5213862567, REGON: 383028467, KRS: 0000780378, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
§ 2
Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Tokenów, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Szczegóły związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną zostały opisane w § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Tokenów dostępnych w Sklepie.
 2. Zakup Tokenów prowadzi do założenia konta użytkownika, które jest niezbędne by móc korzystać z zakupionych Tokenów. W związku z tym, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący może w każdej chwili zdecydować o usunięciu konta użytkownika, kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą. Sprzedawca, po doręczeniu mu stosownego żądania, niezwłocznie usunie konto użytkownika. Usunięcie konta użytkownika uniemożliwi Kupującemu korzystanie z zakupionych Tokenów.
 3. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@glos-lektora.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
§ 4
Prawa autorskie
 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że pliki audio generowane za pomocą Tokenów i dostępne w Sklepie są generowane przez AI (Sztuczną Inteligencję) i nie są prawdziwym, ludzkim głosem. Wygenerowane pliki audio nie podlegają przepisom prawa autorskiego.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie plików audio przez Kupującego jest jego świadomą decyzją i nie podlega żadnym roszczeniom, szczególnie od Sprzedawcy.
§ 5
Zakup Tokenów
 1. Zakup Tokenów odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka Kupującego pakietu Tokenów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności, z którymi to dokumentami Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu lub Polityki Prywatności, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych przez Kupującego Tokenów.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności płatności celem dokonania zapłaty za zamówienie. Płatności odbywają się za pośrednictwem systemu Paynow i obsługiwane są przez mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, NIP: 5260215088, KRS: 0000025237, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP47/2019. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

  Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:

  – Visa

  – Visa Electron

  – Mastercard

  – MasterCard Electronic

  – Maestro

   
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.
 6. Na podany w formularzu zamówienia adres e-mail Kupujący otrzyma potwierdzenie zamówienia, fakturę oraz instrukcję uzyskania dostępu do zakupionego audiobooka.
§ 6
Dostęp do Tokenów
 1. Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych Tokenów za pośrednictwem Sklepu oraz strony https://glos-lektora.pl/lektorzy-ai. Po zalogowaniu się w Sklepie do konta użytkownika, Kupującemu wyświetlą się informacje o ilości dostępnych Tokenów zakupionych w ramach konta.
 2. Strona https://glos-lektora.pl/lektorzy-ai wyposażona jest w generator pozwalający na tworzenie plików audio na podstawie wklejonego tekstu.
§ 7
Odstąpienie Konsumenta od umowy
Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 8
Odpowiedzialność za wady
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Tokeny wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Token ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Tokenów, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://glos-lektora.pl/formularz.doc, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres kontakt@glos-lektora.pl, przy czym Kupujący może skorzystać również z innej drogi doręczenia Sprzedawcy reklamacji, np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
§ 9
Dane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych Kupującego zostały opisane w Polityce Prywatności, która zawiera również informacje na temat plików cookies wykorzystywanych przez Sklep.
§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 11
Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.02.2024.
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.